Ról an Ard-Rúnaí

Is é Noel Waters ár nArd-Rúnaí. 

Státseirbhíseach sinsearach na Roinne, agus a ceannasaí neamhpholaitiúil, atá san Ard-Rúnaí. Bainistiú ó lá go lá agus pleanáil is treorú straitéiseach neamhpholaitiúil an cúram atá air. 

Is é an tArd-Rúnaí an tOifigeach Cuntasaíochta. Tá sé freagrach as na cistí faoi rialú na Roinne a ráthú agus as an mbarainneacht agus an éifeachtúlacht a chinntiú ó thaobh reáchtáil na Roinne de.


Ról an Leas-Ard-Rúnaí

Is é Ken O’Leary Leas-Ard-Rúnaí na Roinne. Chomh maith le bheith ina Leas-Rúnaí, tá an córas dlí choiriúil i measc a chuid freagrachtaí. Déanann sé maoirseacht ar ghnéithe d’obair na Roinne a mbíonn tionchar díreach acu ar an gcóras sin.


Ról an Bhoird Bhainistíochta 

Faigheann an tArd-Rúnaí cúnamh ón mBord Bainistíochta a bhfuil seisean ina chathaoirleach air.

Is príomhghné de rialachas na Roinne an Bord Bainistíochta. Bíonn ról ar leith aige maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an Roinn agus leis an Earnáil Dlí agus Cirt agus Comhionannais níos leithne, go háirithe sa chás go dtrasnaíonn saincheisteanna teorainneacha eagraíochtúla. Ní bhaineann sé le freagracht phríomhúil gach ball den Bhord Bainistíochta as a réimse feidhme.


Is iad seo baill an Bhoird Bhainistíochta: 

Tá ról tábhachtach lárnach leis an mBord Bainistíochta maidir leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, chomh maith le hearnáil an dlí agus an chomhionannais níos ginearálta ná sin, a threorú, a stiúradh agus a rialú.

Is é cuspóir atá leis an mBord Bainistíochta ceannaireacht, léargas agus treoir straitéiseach a chur ar fáil d'fhoireann na Roinne agus do na gníomhaireachtaí; oibriú mar chomhairleoir iontaofa ag an Aire; agus a chinntiú go ndéantar rialachas agus maoirseacht éifeachtúil docht a dtagann Éire níos sábháilte cothroime dá mbarr ag daoine le maireachtáil agus oibriú inti agus dul i mbun gnó.

Cúraimí an Bhoird Bainistíochta:

Fís Amháin Státseirbhís